GroenLinks-PvdA staat pal voor LHBTIQ-rechten want iedereen moet veilig en zichtbaar zichzelf kunnen zijn en houden van wie die wil. Op onze lijst hebben we 6 regenboogkandidaten die zich inzetten voor LHBTIQ-emancipatie en gelijke rechten.

RozeLinks en PvdA Roze Netwerk steunen daarom van harte onze 4 LHBTIQ-kandidaten en de 2 woordvoerders emancipatie in de Kamer! 

Bekijk onze regenboogkandidaten:

Lisa Westerveld Nr 5 TK23

Lisa Westerveld, woordvoerder emancipatie en bondgenoot

Aandacht voor LHBTI+ is geen los onderwerp, maar hoort overal bij betrokken te worden, omdat het gaat over basale mensenrechten!

Op alle dossiers waarop ik woordvoerder ben voor GroenLinks betrek ik het LHBTI+ perspectief. Regelmatig ben ik op bijeenkomsten, zoals bij de demonstraties tegen geweld of voor betere transgenderzorg. Maar alleen uitspreken dat je voor gelijke rechten bent, is niet genoeg. Concrete voorstellen en wetswijzigingen zijn nodig.

Met PvdA en SP heb ik daarom de wet gewijzigd waardoor scholen niet alleen aandacht moeten geven aan diversiteit in de brede zin van het woord, maar scholen ook de verantwoordelijkheid krijgen om te zorgen voor een veilige omgeving voor álle leerlingen en onderwijspersoneel. In woord en daad zet ik me in voor onderwijs aan leerlingen over jezelf kunnen zijn en het kunnen aangeven van grenzen.

Ik heb me tijdens de behandeling van de transgenderwet flink verzet tegen de valse frames en onjuiste beeldvorming en blijf dat doen. Ik zet me actief in voor wetgeving die meeroudergezinnen gelijke rechten geeft, voor het uitbannen van anti-homo spreekkoren in voetbalstadions en voor betere psychosociale hulp aan LHBTI-personen in de jeugdzorg, de GGZ en aan mensen die dakloos zijn. Op naar een samenleving waarin echt iedereen zichzelf kan zijn!

Songül Mutluer, woordvoerder emancipatie en bondgenoot

Mijn naam is Songül Mutluer. Ik ben geboren in Enschede als een van de zeven kinderen van eerste generatie gastarbeiders in de textielindustrie. Vanaf mijn negende groeide ik op in een van de bijzonderste wijken van Zaanstad: Poelenburg. Daar ondervond ik aan den lijve de gevolgen van groeiende ongelijkheid. Het vormde de voedingsbodem voor mijn werk als jurist en docent, en mijn politieke carrière. Eerst als raadslid en fractievoorzitter en toen als wethouder.

Inmiddels zet ik me namens de PvdA, maar ook GroenLinks, al anderhalf jaar in als Tweede Kamerlid op de portefeuilles Justitie en Veiligheid, en Emancipatie. Daar strijd ik elke dag voor gelijke rechten, veilige wijken, en het voorkomen van (jeugd)criminaliteit. 

Songül Mutluer Nr 10 TK23
Geert Gabriëls Nr 15 TK23

Geert Gabriëls, LHBTIQ-kandidaat

Dag allemaal! Ik ben Geert en ik woon samen met mijn man Roy in het Limburgse Weert. Van jongs af aan ben ik enorm nieuwsgierig naar de wereld en de mensen om mij heen. Natuur en cultuur zijn mijn passies en doen mij van het leven genieten. De verwondering om alle diversiteit in het leven geeft mij de energie om me kei hard in te zetten voor het beschermen van alles wat kwetsbaar is. Beschermen doe je vanuit je hart omdat je slecht tegen onrecht kunt.

Als reisleider in Rusland, docent Aardrijkskunde, wethouder in Weert en gedeputeerde in Limburg heb ik mij altijd voor de volle 100% ingezet voor het omarmen van verschillen tussen mensen en het opwekken van interesse in elkaar.

Omdat ik weet dat het in veel landen onmogelijk en zelfs gevaarlijk is jezelf te zijn wil ik me blijven inzetten voor gelijke rechten voor iedereen. In binnen- en buitenland. Daarom ben ik ambassadeur geworden van LGBT World Beside en daarom ga ik de Tweede Kamer in. Om vanuit het hart op te komen voor alles wat kwetsbaar is en wat de wereld zo mooi maakt! 

Lyle Muns, LHBTIQ-kandidaat

Al ruim 15 jaar maak ik me hard voor de rechten en positie van lhbtiq+’ers in Nederland en wereldwijd, onder andere als activist, als voorlichter op middelbare scholen voor het COC en in mijn huidige baan als pleitbezorger bij het Aidsfonds. Ik had hierbij altijd speciale aandacht voor lhbtiq+’ers met hiv en die sekswerk doen.

De anti-rechtenbeweging is wereldwijd en in Nederland steeds meer actief en richt zijn pijlen in toenemende mate op lhbtiq+’ers. Als Tweede Kamerlid wil ik van Nederland weer een voorloper maken op het vlak van lhbtiq+-rechten, onder meer door me in te zetten voor een volledige invoering van het Regenboog Stembusakkoord.

Ook wil ik me sterk uitspreken tegen de groeiende haat, desinformatie en soms zelfs geweld in de samenleving en politiek tegen lhbtiq+’ers. Tot slot wil ik me ervoor inzetten dat Nederland haar internationale leiderschap op het vlak van financieel en diplomatiek steunen van lhbtiq+-rechten behoudt.

Lyle Muns Nr 37 TK23
Paul Smits Nr 39 TK23

Paul Smits, LHBTIQ-kandidaat

Paul is queer vegan technisch geneeskundige; maar vooral waardegedreven en activistisch politicus.

“Queer zijn is in sommige gemeenschappen niet makkelijk. Vanuit het meer behoudende Ede, hecht ik in het bijzonder waarde aan lokale initiatieven die de jonge LHBTI+ers een plek bieden om zichzelf te kunnen zijn en niet te hoeven conformeren aan de cisheteronorm.”

Eva de Bruijn, LHBTIQ-kandidaat

Mijn naam is Eva de Bruijn, ik ben 27 jaar en woon in Eindhoven. Ik ben fractievoorzitter voor GroenLinks in Eindhoven en sociaal ontwerper. Het is tijd voor vernieuwende en creatieve politiek in Den Haag. De afgelopen jaren sprak ik veel mensen die graag betrokken willen worden, maar zich niet gehoord voelen door de oude politiek. De vluchteling die dolgraag wil werken, de jongere met mentale problemen of de student vol ideeën voor eerlijke huisvesting.

Ik strijd voor een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, waar iedereen mee kan doen en waar we de liefde vieren. De LHBTQIA+ gemeenschap heeft echter nog steeds te maken met haat en geweld, en dat neemt zelfs toe. Niet alleen in het buitenland, ook in ons land en mijn woonplaats Eindhoven. Daar werd dit jaar nog – een paar weken voor de allereerste Eindhovense Pride Walk – het COC-pand belaagd. 

Dit mag nooit normaal worden en moeten we samen actief blijven bestrijden. Door discriminatie, haat en geweld keihard aan te pakken en samen te zorgen voor een veilige en inclusieve LHBTQIA+ gemeenschap.

Eva de Bruijn Nr 43 TK23

1. Effectieve gelijke behandeling voor gelijke gevallen

Artikel 1 van onze Grondwet is duidelijk: in gelijke gevallen wordt iedereen in Nederland gelijk behandeld.

Toch worden grote groepen mensen in ons land structureel uitgesloten of bedreigd. Om wie ze zijn of om wat ze geloven, hun sekse of hun seksuele gerichtheid. Ook weten we inmiddels dat de helft van de vrouwen en één op de vijf mannen in hun leven te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld.Voor jonge vrouwen en LHBTQIA+ jongeren liggen deze cijfers nog veel hoger. Ook scoort Nederland hoog als het gaat om huiselijk geweld en femicide.

Wij blijven ons hiertegen verzetten en blijven strijden voor een inclusieve en veilige samenleving. Dat doen we middels brede campagnes, het opvolgen van overheidsadviezen om dit een halt toe te roepen, het agenderen van misstanden, het confronteren met aannames en vooroordelen en het controleren van systemen. Het Verdrag van Istanbul en het VN-Vrouwenverdrag worden nageleefd en de internationale implementatie van deze verdragen wordt bevorderd.

2. Beschermen van LHBTQIA+-rechten

We scherpen het Wetboek van Strafrecht en de Algemene wet gelijke behandeling aan, zodat duidelijk wordt dat ook de discriminatie op basis van LHBTQIA+ strafbaar is (ook voor de BES-eilanden). We verbieden conversie-therapieën waarbij wordt geprobeerd mensen te ‘genezen’ van hun genderidentiteit en/of seksuele voorkeur.

Mensen die gebruik willen maken van transzorg hoeven hier niet meer verplicht een diagnose voor te krijgen, maar hebben recht op directe zorg. De verplichte geslachtsregistratie bij de overheid schaffen we af en we maken het mogelijk om op identiteitspapieren geen geslacht te laten vermelden of een andere aanduiding dan M of V te kiezen.

We blijven financiële ondersteuning bieden aan programma’s die zich specifiek richten op de emancipatie en het ondersteunen van oudere of bi-culturele LHBTQIA+-personen, mensen met een beperking en op het voorkomen van suïcide binnen deze groepen. In opvanglocaties voor vluchtelingen gaat speciale aandacht uit naar de veiligheid voor LHBTQIA+-personen. De procedure om in bestaande geboorteaktes de vermelding van het geslacht te wijzigen, wordt versimpeld; de nu nog verplichte “deskundigenverklaring” vervalt.

3. Goede omgang met diversiteit in scholen

Alle scholen moeten veilig zijn voor iedere leerling, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geloof, huidskleur of beperking. We zorgen dat een goede omgang met diversiteit wordt verankerd in de (bij-)scholing van ondewijspersoneel.

We streven ernaar dat docenten zich bijvoorbeeld bewust zijn van de risico’s van school- of loopbaanadvisering op basis van vooroordelen en kennis hebben van pedagogiek en didactiek ten aanzien van neurodiversiteit (autisme, ADHD et cetera). Bij investeringen in nieuwbouw eisen we toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Scholen worden aangemoedigd om stilteruimtes in te richten.

Voor het aanpakken en voorkomen van maatschappelijke problemen als racisme, discriminatie en uitsluiting, krijgt burgerschap een prominente rol in het onderwijscurriculum. Alle scholen geven voorlichting over relaties, (online) seksualiteit, het aangeven van wensen en grenzen en sekse-, gender- en seksuele diversiteit.

4. Einde aan institutioneel racisme en genderongelijkheid

We vinden het onacceptabel dat structurele en georganiseerde vormen van discriminatie vanwege huidskleur, gender, religie, nationaliteit en cultuur voorkomen in Nederland. Dit zien we terug op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, volkshuisvesting en in het veiligheidsbeleid.

We werken actief aan een cultuuromslag waarin de onderliggende vooroordelen en machtsmechanismen worden doorbroken. De overheid geeft het goede voorbeeld met divers en inclusief beleid bij benoemingen, handhaving van sociale (en seksuele) veiligheid en landelijke campagnes.

Alle overheidsinstanties stoppen met het gebruik van risicoprofielen en algoritmes die fraude, criminaliteit of ongewenst gedrag ‘voorspellen’.We werken het nationale algoritmeregister, waarin alle algoritmen staan die overheden gebruiken, zo snel mogelijk bij.

5. Erkenning voor regenbooggezinnen

We introduceren zo snel mogelijk een nieuwe wettelijke regeling voor meerouderschap. Vruchtbaarheidsbehandelingen worden voortaan ook vergoed als een draagouder een kind draagt voor een regenbooggezin. Bij de implementatie van het kinderrechtenverdrag krijgen kinderen in beginsel recht op de nabijheid van alle ouders.

6. Een overheid voor iedereen

De overheid is bedoeld om een vrij, waardig en zeker bestaan te garanderen. Daarvoor is het van belang dat ze haar burgers begrijpt. Om goed beleid te maken, wordt voortaan uitgegaan van de ervaringskennis van de mensen om wie het gaat. Niet langer voor hen zonder hen.

Mensen die ervaringsdeskundige zijn, worden ingezet door de overheid om betaald gevraagd en ongevraagd advies te geven. Waar mogelijk worden zij begeleid naar een bepaalde functie in de relevante sector. Ook worden korte- en langetermijneffecten van beleid getoetst op de positie van vrouwen, LHBTQIA+-personen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond en jongeren en toekomstige generaties.

7. Een politie voor iedereen

De politie moet voor alle groepen in onze samenleving een betrouwbare partner zijn. Er komt meer aandacht voor diversiteit in de werving en selectie van agenten. Ook worden agenten bewuster gemaakt van hun vooroordelen en ze worden beter toegerust om met diversiteit om te gaan.

Dat begint met meer aandacht voor deze thema’s in de politieopleiding, maar moet navolging krijgen op de werkvloer. Meer begeleiding en ruimte voor reflectie zijn daarbij cruciaal. Het verbod op religieuze uitingen bij de politie schaffen we af. We versterken de interne netwerken zoals Roze in Blauw en borgen dat hun uren en werk betaald gaan worden. Verder moedigen we de samenwerking aan tussen de politie en organisaties die discriminatie tegengaan.

8. Meer investeren in de huisvesting van ouderen

We maken werk van een integrale aanpak voor ouderen, waarbij wonen, welzijn en zorg samenkomen. Ouderen krijgen via een actieprogramma seniorenwoningen extra ruimte bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken en grootschalige renovatie: alle nieuwbouwwoningen worden goed toegankelijk en levensloopbestendig gebouwd.

Bij de bouw van nieuwe seniorenwoningen, staat in het ontwerp het verlenen van zorg en het contact met de omgeving centraal. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om samen met huurders, ouderenorganisaties, woningcorporaties en bewonersinitiatieven een woon-zorgvisie te ontwikkelen waarin zij bindende afspraken maken over het aantal passende woningen voor ouderen.

Ouderen die van een grote woning willen doorstromen naar een kleinere (senioren)woning krijgen ondersteuning van de gemeente, die we helpen om deze mensen een verhuiskostenvergoeding, huurprijsbehoud of verdere huurprijsaanpassing aan te bieden. Certificering voor inclusieve ouderenzorg, zoals de Roze Loper, wordt de standaard voor de voorzieningen.

9. Een inclusiever zorgstelsel

We maken een einde aan de discriminatie in de zorg, zowel voor patiënten als professionals. We investeren daarom in cultuur- en gendersensitieve zorgverlening. Daarnaast lanceren we een breed onderzoeks- en voorlichtingsprogramma om de kennisachterstand in de zorg weg te werken waar het gaat om aandoeningen of klachten die vooral voorkomen bij vrouwen of mensen van kleur.

We maken werk van de wachtlijsten in de transgenderzorg en zorgen dat deze zorg zoveel mogelijk regionaal beschikbaar wordt, met goede ondersteuning in plaats van poortwachterpsychologen. We verbieden medisch niet-noodzakelijke behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen toestemming. We investeren in meer gender en genetische diversiteit in medisch onderzoek. We stellen eisen aan de deelnemers aan deze onderzoeken zodat de uitkomsten meer representatief zijn.

10. Decriminalisering sekswerk

We willen een volledige decriminalisering van sekswerk en versterken de rechtspositie en veiligheid van sekswerkers. Sekswerkers krijgen dezelfde rechten en vrijheden als andere werknemers en zelfstandigen in de dienstverlenende sector. We zetten ons in om veilige werkplekken voor sekswerk mogelijk te maken. De sekswerk-branche valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

11. Geen economische zonder sociale ontwikkeling

We voeren om sociale ontwikkeling te bevorderen een breed en geïntegreerd beleid, met internationale samenwerkingsmiddelen als belangrijk instrument. Belangrijke prioriteiten waar we via die brede inzet aan willen bijdragen zijn: armoedebestrijding en versterking van de positie van vrouwen en LHBTQIA+-mensen (incl. seksuele en reproductieve rechten) en andere gemarginaliseerde groepen; voedselzekerheid, aanpassing aan klimaatverandering en hernieuwbare energie; opvang en perspectief voor vluchtelingen en humanitaire hulp om tegemoet te komen aan de toenemende noden wereldwijd.

12. Menswaardig en duidelijk asielbeleid in Europa en Nederland

Om migratie naar Europa in goede banen te leiden, willen we inzetten op meer veilige routes voor migratie, terwijl we gelijktijdig mensen ontmoedigen om een gevaarlijke overtocht te maken. Dat is rechtvaardiger, omdat vluchtelingen die onze bescherming het hardst nodig hebben al in de regio geselecteerd kunnen worden door de VN en op veilige wijze naar Nederland en Europa kunnen komen.

We willen jaarlijks een grote groep kwetsbare vluchtelingen (zoals LHBTQIA+-personen, mensenrechtenverdedigers, oorlogsslachtoffers en slachtoffers van vervolging) opnemen, als onderdeel van afspraken om irreguliere migratie te ontmoedigen.

13. Veilige opvang en goede zorg LHBTIQA+vluchtelingen

We versterken de positie van LHBTQIA+-personen door het uitbreiden van het aantal LHBTQIA+ units en een apart asielzoekerscentrum exclusief voor LHBTQIA+vluchtelingen

14. Het bevorderen van diversiteit

Voor een integrale aanpak van discriminatie, racisme, genderongelijkheid en seksueel geweld (nationaal actieplan) is het cruciaal om in alle sectoren diversiteit te bevorderen. Veel prioriteit geven we aan meer diversiteit bij de politie, zodat het een politie van en voor iedereen wordt (lees ons uitgebreidere programmapunt bij ‘Veiligheid voor leefbaarheid’).

Ook ambtenaren en andere werknemers moeten in beginsel de zelfbeschikking hebben om zich vrij naar eigen levensovertuiging te kleden, inclusief religieuze uitingen.

In tal van functies en beroepen streven we naar een zo evenredige mogelijke verdeling van vrouwen en mannen, mensen met een bi-culturele achtergrond en andere groepen. Dat geldt zeker voor politieke functies, en functies binnen de overheid. Ook in de publieke sector is nog veel werk te verzetten.