Lees de tekst van het oordeel van de Raad voor de Journalistiek hier.

In de Metro van 12 april 2007 stond een bijzonder ongenuanceerd stuk over vermeende standpunten van Herman Meijer en RozeLinks over leeftijdsgrenzen bij seksuele contacten.

Op de eerste plaats nemen wij het de Metro en verslaggever Marije Veerman bijzonder kwalijk, dat ze geen contact hebben opgenomen met Meijer of leden van RozeLinks om hoor- en wederhoor toe te passen.

Wat klopt er allemaal niet aan het artikel in de Metro?

 1. RozeLinks is niet voor kinderseks, zoals de kop van het artikel suggereert. RozeLinks wijst wel op het feit dat zeer veel jongeren in Nederland seksuele contacten hebben beneden de wettelijke grens (nu 16).
 2. RozeLinks deelt de standpunten van de PNVD NIET. Dit moet de journalist geweten hebben als zij de stukken gelezen heeft of contact opgenomen zou hebben met RozeLinks.
 3. RozeLinks is NIET voor afschaffing van de leeftijdsgrens uit de zedelijkheidswetgeving.
 4. Het enige citaat in het artikel is foutief overgenomen. Het citaat uit de Metro: <“De leeftijdsgrens van de zedelijkheidswet is een belemmering in de seksuele ontplooiing van jongeren”, zegt RozeLinks op de site.> einde citaat. Veerman wekt in haar artikel de indruk dat dit een letterlijk citaat is. Dat is niet zo en daardoor verdwijnt alle essentiële nuance die RozeLinks aanbrengt. Wij schrijven: “Volgens RozeLinks kan die extra bescherming ook een belemmering zijn – namelijk een belemmering in de seksuele ontplooiing en zelfverkenning van jongeren.” Wij wijzen er op dat zeer veel jongeren beneden de wettelijke grens seksuele contacten hebben. Daarin zit dus een wettelijke belemmering, talrijke organisaties hebben daar op gewezen. We geven tevens aan dat er sprake 'kan' zijn van een belemmering en niet dat dit altijd zo 'is'. Met de journalist en Metro zal contact opgenomen worden en een verzoek tot rectificatie worden ingediend. Wij overwegen tevens een klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek. 

Artikel in de Metro
Nu volgt integraal het artikel op p. 2 van de Metro, editie Amsterdam, op 12 april 2007:

Linkse homo’s voor kinderseks
PEDO’S. De GroenLinks-homowerkgroep RozeLinks deelt de standpunten van de PNVD, de partij die seks met kinderen goedkeurt. Ook Roze-Links is voor afschaffing van de leeftijdsgrens uit de zedelijkheidswetgeving. Dat staat op de website van de werkgroep.

De leeftijdsgrens zorgt er op dit moment voor dat volwassenen die seks hebben met kinderen onder de 16 jaar, strafbaar zijn. De PNVD wil deze leeftijdsgrens afschaffen, RozeLinks blijkt dit omstreden standpunt met de pedopartij te  delen. “De leeftijdsgrens van de zedelijkheidswet is een belemmering in de seksuele ontplooiing van jongeren”, zegt RozeLinks op de site. Ook GroenLinks-politicus Herman Meijer maakt er geen geheim van dat hij seks met kinderen vindt kunnen. Een woordvoerder van Groenlinks: “RozeLinks is een werkgroep. Standpunten van deze werkgroep hoeven niet hetzelfde te zijn als de standpunten van GroenLinks.”
MARIJE VEERMAN

Persbericht GroenLinks
Ook de berichtgeving op de voorpagina van de Metro in de Amsterdamse editie die ingaat op verouderde informatie, is zeer tendentieus. In een persbericht heeft GroenLinks daar afstand van genomen.
RozeLinks deelt de opvatting van Herman Meijer die hieronder verwoord is volledig. Ook RozeLinks ziet geen baat meer in herinvoering van het klachtdelict. Dat biedt jongeren onvoldoende bescherming voor ongewenste contacten met volwassenen. RozeLinks is in discussie over zinvolle wettelijke instrumenten om zowel de ruimte voor jongeren om zich seksueel te ontplooien te verruimen alsook hun positie in deze contacten te versterken. 

In het dagblad Metro van 12 april is een artikel verschenen onder de kop 'Kandidaat-senator GroenLinks is voor pedofilie'. Het artikel is gebaseerd op een uitspraak van kandidaat-Eerste-Kamerlid Herman Meijer uit 1993.

In oktober 2006 verscheen een vergelijkbaar bericht in weekblad De Groene. Meijer distantieerde zich toen al van de berichtgeving in een ingezonden brief, zoals blijkt uit de onderstaande tekst.

“In de Groene van 20 oktober lees ik Hoe Den Haag de pedo’s vertroetelde. Daar kom ik ook mezelf tegen, schrijvend in 1985 en sprekend in 1993. Dat zijn ook precies de enige twee keren geweest dat ik me over de kwestie van leeftijdsgrenzen publiekelijk heb geuit (...).

De homobeweging waar ik deel van uitmaakte had zijn eigen, vaak bittere, geschiedenis met leeftijdsgrenzen gehad. Artikel 248 bis van het wetboek van strafrecht, dat van 1911 tot 1974 van kracht was, verbood seksueel contact tussen iemand van 21 jaar en ouder met iemand van onder de 21 jaar van hetzelfde geslacht. Daaruit zijn veel gevallen van strafvervolging, chantage en persoonlijk verdriet voortgekomen. Het maakte ons wantrouwig tegen leeftijdsgrenzen in de zedelijkheidswetgeving. Bovendien kenden wij homo’s die in hun eigen puberteit seksuele ervaringen hadden gehad met oudere mannen, waar ze baat bij hadden gehad. Ook dat relativeerde het aan wettelijke leeftijdsgrenzen toegekende belang. Sinds 1991, toen het klachtvereiste werd ingevoerd, is er (...) veel misbruik aan het licht gekomen. Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut beschrijft de funeste werking van deze wettelijke maatregel voor misbruikte jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Het is dan ook terecht dat dit onderdeel van de wet in 2002 werd geschrapt. Mijn conclusie uit deze geschiedenis is dat wij in de homobeweging van toen te optimistisch waren over de vrije ruimte voor seksuele ontplooiing en onze eigen ervaringen te veel hebben gegeneraliseerd. Daardoor hebben we de risico’s van misbruik onderschat. Had ik toen geweten wat ik nu allemaal weet, dan had ik nooit meegewerkt aan een versoepeling van het strafrecht voor pedofilie.”

De partijvoorzitter van GroenLinks, Henk Nijhof, betreurt de berichtgeving in de Metro: “Op basis van de eerder verschenen verklaring van Herman Meijer zien wij geen enkel bezwaar tegen zijn kandidatuur voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het zou beter zijn geweest als Metro vóór publicatie een reactie had gevraagd aan Herman, dan zou dit tendentieuze bericht waarschijnlijk helemaal niet verschenen zijn”.
Einde citaat persbericht GroenLinks.

Standpunt RozeLinks
Het standpunt dat het afgelopen jaar op deze website stond, kunt u hieronder lezen. Het is inmiddels deels achterhaald omdat wij met Herman Meijer inmiddels tegen het klachtdelict zijn. Wij laten het nu bewust op de website staan, zodat de lezer kan verifiëren hoe fout wij geciteerd worden en hoezeer zaken uit hun verband worden gehaald en hoe de journalist hiermee het tegenovergestelde van wat wij beweren onderbouwt. Zodra wij intern de discussie hebben afgerond, vindt u hier ons actuele standpunt.

Seks is gewenst of ongewenst.
Ongewenste seks of intimiteit, met wie dan ook, is in Nederland strafbaar, en moet dat vooral ook blijven. De Nederlandse wetgever stelt seks met kinderen en jeugdigen nog eens apart strafbaar. Volgens RozeLinks kan die extra bescherming ook een belemmering zijn – namelijk een belemmering in de seksuele ontplooiing en zelfverkenning van jongeren. Uit onderzoek blijkt dat jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 gemiddeld hun eerste seksuele contact hebben op 15,1-jarige leeftijd.

Tot aan het begin van de 21e eeuw kwam de wet er in de praktijk op neer, dat seks met een kind tot 12 jaar altijd kon worden vervolgd, en dat bij seks met een jeugdige tussen 12 en 16 jaar het zogenaamde klachtrecht gold. Alleen als de betrokken jongere of diens wettige vertegenwoordig/st/er een klacht indiende, kon justitie de verdachte vervolgen. Sinds 2001 is ook seks met een jongere tussen de 12 en 16 verboden. De maximale straffen die de wet voorschrijft bij verkrachting van kinderen tot 12 jaar zijn zwaarder dan bij de leeftijdsgroep 12-16. De nieuwe wet verbiedt formeel ook onderlinge seksuele contacten van kinderen/jongeren tot 16 met elkaar.

RozeLinks stemt in grote lijnen in met het beleid zoals dat vóór 2000 van kracht was. We vinden dat er een goed evenwicht moet zijn tussen de mogelijkheden voor seksuele zelfontplooiing van jongeren en bescherming tegen ongewenste seks en intimiteit. Een versterking van mogelijkheden om als volwassen persoon klachten over vroegere ongewenste handelingen in behandeling te nemen zou wat ons betreft prima zijn. De huidige wet legt een verkeerd accent. Als jongeren tussen 12 en 16 zelfbewust op seks uit zijn, worden zij tegen hun eigen verlangens 'beschermd'. Wij hopen dat als de betrokken jongere die seks ook echt had gewild, de rechter geen straf oplegt. Als altijd zijn er grensgevallen. Contact van jongeren van 15 en 17 die dat zelf willen, zou volgens ons niet strafbaar moeten zijn. Organisaties als het COC waren in hun advies over de nieuwe wetgeving dan ook bijzonder kritisch: het perkte de experimenteermogelijkheden van (ook homoseksuele) jongeren aanzienlijk in. Ook bij dit soort seksuele contacten rond de leeftijdsgrens van 16 jaar gaan wij er van uit, dat rechtszaken in de praktijk geseponeerd worden.

RozeLinks staat voor:
een rechtsstelsel, waarin een goeie afweging bestaat tussen enerzijds de bescherming van jongeren tegen ongewenste intimiteit en seksualiteit, en anderzijds het recht van jongeren op gewenste intimiteit en seksualiteit.

Wij stellen het volgende flankerende beleid voor om ongewenste seksualiteit te voorkomen.

 • De wetgeving gaat terug naar de situatie in 2000 met de wijziging dat de mogelijkheid om klachten in te dienen niet verjaart.
 • Daarnaast moet de slachtofferhulp significant worden verbeterd.
 • Er moeten (hogere) subsidies komen voor hulporganisaties.
 • Goede voorlichting en informatieverstrekking.
 • Een bereikbare kindertelefoon, een rechtswinkel.
 • Voorlichting op alle scholen in het standaard lespakket.
 • Voldoende expertise bij de politie en hulpverlenende instanties.