Open brief aan informateur: blokkeer nieuwe wetgeving over herijking ouderschap niet!

In een open brief aan de informateur en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roepen verschillende LHBTI-organisaties, waaronder RozeLinks, de partijen op om de conceptwetsvoorstellen voor de herijking van het ouderschap niet te blokkeren.

Volgens PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66 Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV is er maatschappelijk draagvlak voor een aanpassing van de wet ten behoeve van meeroudergezinnen. Volgens de organisaties is het ook noodzakelijk dat het ouderschap in de wet herijkt wordt.

In de praktijk lopen meeroudergezinnen tegen verschillende problemen aan bij de zorg voor het kind. In de ogen van de ondertekenaars van de open brief is het in het belang van het kind dat het ouderschap al voor de geboorte goed geregeld is. Daar voorzien de conceptwetsvoorstellen van de staatscommissie herijking ouderschap in.

Ook wordt er een regeling voorgesteld omtrent draagmoederschap die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Van de onderhandelaars hebben VVD en D66 het Regenboog Stembusakkoord getekend op 7 maart 2017. In dit akkoord hebben acht politieke partijen, te weten VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, 50PLUS, PvdD en Artikel 1, zich onder andere gecommitteerd om zich in te zetten voor herijking van het ouderschap ten behoeve van meeroudergezinnen. De organisaties roepen hen dan ook op om zich hiervoor tijdens de onderhandelingen en in de Tweede Kamer sterk te maken.

De tekst van de open brief is als volgt:

Geachte onderhandelaars,

Op 7 maart 2017 ondertekenden de politieke partijen VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP, 50PLUS, PvdD en Artikel 1 het Regenboog Stembusakkoord. Deze acht partijen waren samen goed voor 98 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Wij waren dus opgetogen. Weliswaar ondertekenden een aantal partijen niet, maar het leek ons ondenkbaar dat bij een volgend regeerakkoord geen belangrijke stappen gezet zouden worden in de verbetering van de rechten van LHBTI’s. Niet alleen omdat er zo'n brede politieke steun werd uitgesproken, maar ook omdat de maatschappelijke steun en praktische noodzaak voor aanpassing enorm is. Een concreet voorbeeld zijn de voorstellen van de commissie Wolfsen voor 'herijking ouderschap'.

Nu de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie daadwerkelijk van start zijn, is voor ons het moment om uw aandacht te vragen voor de handtekeningen die tijdens de campagne gezet zijn onder het Regenboog Stembusakkoord. Er moet gevolg gegeven worden aan de prioriteiten die daarin zijn vastgelegd.

In het bijzonder wijzen wij op de voorstellen voor de herijking van het ouderschap; de commissie Wolfsen heeft ook conceptwetsvoorstellen gedaan, die zo kunnen worden opgepakt. De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat deze voorstellen in het belang van het kind zijn, omdat het ouderschap door de wetsvoorstellen vóór de geboorte geregeld wordt, de praktische problemen van vandaag de dag voor meeroudergezinnen opgelost worden, en ook de voorgestelde regeling omtrent draagmoederschap recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Daarbij onderkennen wij dat een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de staatscommissie zelf ook stelt, nog nader onderzoek en uitwerking behoeft.

Het feit dat CDA en ChristenUnie niet het Regenboog Stembusakkoord hebben ondertekend, doet niet af aan de maatschappelijke wens en noodzaak om het ouderschap te herijken. Wij gaan ervan uit dat VVD en D66 dit zullen blijven steunen. Daarnaast hopen wij dat CDA en ChristenUnie bereid zijn om geen blokkades op te werpen.

Hoogachtend,

Sander Meinema - PvdA Roze Netwerk

Rocco Piers - RozeLinks

Eric Klaver - GAY66

Jelle Martens - Meer Dan Gewenst

Ger Rolsma - Netwerk Roze FNV

 

De informateur heeft inmiddels gereageerd en verzekerd dat hij de inhoud van de brief onder de aandacht zal brengen van de onderhandelaars.