Europa

Een van de pijlers van de Europese Unie was de sociale pijler en anti-discriminatiebeleid was een belangrijke Europese waarde. Toch lukt het al jaren niet om de anti-discriminatieregels gelijk te trekken. Op de werkplek en de arbeidsmarkt verbieden de Europese richtlijnen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, maar als het gaat om bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek, of de diensten van de gezondheidszorg, dan is er geen Europees discriminatieverbod. Terwijl dat er wél is als het gaat om "ras of etnische afkomst": daarvoor geldt een discriminatieverbod voor álle aspecten van het maatschappelijk leven. Voor de discriminatiegrond "geslacht" geldt dan weer een discriminatieverbod in bijna alle aspecten van het maatschappelijk leven, maar onderwijs en sociale voordelen zijn uitgezonderd. Al in juli 2008 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om voor alle discriminatiegronden bescherming te bieden in alle aspecten van het maatschappelijk leven (de zogeheten "horizontale richtlijn"), maar tot dusverre lukt het niet om daar overeenstemming over te krijgen.

De laatste jaren zien we bovendien dat enkele Midden-Europese regeringen niet alleen anti-democratisch optreden, maar zeer LHBTQI-vijandig zijn. Nu we voor het eerst een speciale Europese commissaris voor gelijkberechtiging hebben is het belangrijk dat die ook krachtig optreedt.
RozeLinks wil dat

  • de Europese Commissie, het voorzitterschap, de raad en het parlement nu eindelijk zorgen voor een horizontale richtlijn;
  • de procedures binnen de Europese worden gewijzigd, zodat landen waar LHBTQI-rechten of andere mensenrechten systematisch worden geschonden, geen veto-mogelijkheden meer hebben.

Maar Europa is niet beperkt tot de lidstaten van de Europese Unie. RozeLinks wil dat LHBTQI-rechten ook binnen de Raad van Europa op de agenda blijven staan. Daarvan zijn 47 landen lid, waaronder de Russische Federatie.

Buiten Europa

Het is belangrijk dat de VN LHBTQI-rechten als onderdeel van de mensenrechten beschouwt. RozeLinks wil in samenwerking met andere organisaties er aan werken dat binnen het buitenland van de Nederlandse regering de mensenrechten weer een prominente plek krijgen. Op dit moment ligt de nadruk te veel op bevordering van handelsbelangen.